Taksering i Oslo og akershus

Mugg sopp

 

Muggsopp er en meget stor gruppe av hurtigvoksende mikroskopiske sopper. Muggsopp kan gi misfarging, lukt eller helseproblemer. De kan produsere store mengder soppsporer samt ulike flyktige organiske forbindelser, enkelte arter kan produsere mykotoksiner.
 

Hvor forekommer muggsopp? 

Muggsopp forekommer naturlig utendørs på alle typer av fuktig organisk materiale. Det finnes alltid muggsoppsporer i uteluften, men mengden og artssammensetningen varierer med årstid, værforhold og omgivelser. I boliger er det vanlig å finne skader i forbindelse med byggfukt, lekkasjer og rom med høy relativ luftfuktighet. Typiske skadesteder er dermed loft, bad, krypkjeller, kjeller og støpte gulv på bakken. Et meget vanlig skadested er innredede boligrom under terreng. 
 

Hvorfor vokser muggsopp i bygninger?

 Muggsoppsporer inne kan være tilfeldig transport med luftstrømmer utenfra, men disse sporene kan begynne å spire på fuktige materialer. Muggsopp er spesialiserte til nedbrytning av organiske materialer. Vekst kan forekomme på samtlige bygningsmaterialer med tilstrekkelig høy fuktighet. Optimale forhold er ved en temperatur på drøyt 20°C og ved en relativ luftfuktighet på over 95%. 
 

Lukt, mistanke, synlig mugg, helsemessige plager 

Synlig muggvekst på overflater, forekomst av mugglukt, allergireaksjoner og andre helsemessige plager som mistenkes å ha sammenheng med muggsopp er viktige indikasjoner å undersøke videre. Mange muggsoppskader er lite synlige på overflaten. Av den grunn må man ofte benytte seg av ulike former av målinger og prøvetaking for videre analyse. 
 

Beskrivelse av skaden, konklusjon, videre tiltak På grunnlag av undersøkelse og prøveanalyse kan man som regel angi skadeårsak, skadeomfang og hvilken innvirkning muggsoppskaden kan ha på inneklimaet. På grunnlag av observasjoner, fuktmålinger og prøver kan man gi en anbefaling av aktuelle utbedringstiltak og dermed forslag på videre arbeid. For å kontrollere at skaden er tilfredsstillende utbedret og for å sikre at det ikke oppstår nye skader er det ofte aktuelt å foreta en avsluttende etterkontroll.
 

Svertesopp

Foruten å gi et skjemmende utseende, kan større mengde svertesopp svekke overflatebehandlingen, og holde på fuktighet og dermed forsinke opptørking av trematerialer. Dette vil igjen gi større risiko for råtesopp.
Svertesopp angriper oftest trematerialer og overflater som blir stående fuktige over lengre tid

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV