om oss

Takstmann priser

Hybel 0-25 kvm 4 350 kr 2 300 kr
Hybel/ leilighet 26-45 kvm 4 350 kr 2 900 kr
Leilighet 46 - 60 kvm 5 250 kr 3 200 kr
Leilighet 61 - 90 kvm 5 800 kr 3 700 kr
Leilighet 90 -> kvm 6 250 kr 4 400 kr
Hus   Fra 10 500 kr 6 250 kr
Rekkehus   Fra 9 200 kr 5 500 kr
Leilighet i flermannsbolig   7 500 kr 4 000 kr
Hytte   Fra 8 500 kr 6 250 kr
Planskisse pr. plan   875 kr  

 

Uavhenig kontroll

 UK - bad  10 600 kr
 Pr ekstra bad i samme prosjekt  4 600 kr
 UK - Lufttetthet  9 500 kr
 Ferdigbefaring  3 250 kr

 Prisen er inkludert kjøring, bommring og evt. overnatting. Alle priser er ink mva.

 

 

Murer og flislegger

Vi er en betydelig aktør i byggebransjen i stor-Oslo, og vi kan levere håndverk og rådgivning på alle murrelaterte prosjekter. Våre referanser spenner bredt innen rehabiliterings- og serviceprosjekter.

Hos oss finner du kun fagutdannede medarbeidere, hvorav alle er fast ansatt. Vi tror at dette, kombinert med ansvar og åpenhet skaper et produktivt arbeidsmiljø. Murer

Vi opererer med flat struktur og tverrfaglighet, slik at våre.

 

Vi i takst og miljø har over 40 års erfaring fra murer yrker, og har bred erfaring med eldre bygårder. Våre medarbeider var med på Oslo reformer på 80 tallet. Der de fleste av 1900 gården ble oppgradert gjennom Oslo byfornyelse.

Eldre bygårder er komplekse, og krever nøye planlegging før murer verket starter opp.

Vi utfører

-              Prosjektledelse.

-              Oppfølging.

-              Anbudsbeskrivelse og gjennomføring.

-              Kontroll.

Ønsker dere at deres fasade eller murverk skal ha den levetiden den er forutsatt å ha. Bruk oss, så er dere sikrer på at dere får det dere betaler for.

 

Ring oss i dag 90524720

 

Takstmann i Oslo og Akershus

Definisjon av en takstmann

Takstmannen utøver som spesialist innen fagområdet bygg og anlegg. Takstmannen skal ha kunnskap og kompetanse til å kalkulere nå verdier av en eiendel, boliger, tomter, eiendommer og/eller sannsynligheten for verdier. I takseringsyrket og i kalkulasjonen benyttes både erfaring, statistikker og faste metoder. Takstmanne benytter sikre kilder og referer til disse i alle takstdokumentene Takstmannen skal også kalkulere kostnadene ved skade og tilbakeføring avbygningsskader. Ideelt sett fungerer en takstmann uavhengig av kjøper og selger. En Takstmann er alltid upartisk  i en hver transaksjon. Vårt arbeid er forankret i ett regelverk og en instruks som skal følges i alle ledd. En takstmann sertifisert i Norges Takseringsforbund skal ha den nødvendige kompetansen og avholder årlig kurs og kompetanseheving.

Bruk av takstmann

Takstmann er nyttige i alle ledd i en eiendomstransaksjon. Takstmannen verdisetter og vurderer eiendommen slik den er den dagene befaringen fant sted. Takstmannen kan også sette verdier på byggeprosjekter og forventet ferdigverdi. Da pressiseres dette i takstdokumentet, og det benyttets en forhåndstakst.

De mest vanlige taksten er:

Verdi og lånetakst
Boligsalgsrapport
Forhåndstakst
Skadetakst
Reklamasjonstakst

Ved brann og naturskade, der ofte skaden er total, benyttes en metode som heter skadeskjønn.

Det er flere fagområder innen eiendom takstmannen kan benyttes.

Gjengsleie og bygårdstakst er fagområde som vi utfører.

Ved overtagelse av nye boliger, kan takstmannen gå ferdigbefaringer.
Overtakelsesforretningen kan utføres på vegne av byggherre, entreprenør eller sluttbruker. Uavhengig kontroll av våtrom, lufttetthet og overordnet kontroll.

En Takstmann er også ett  nyttig "verktøy" under ett vært byggeprosjekt, både som kontrollør og til verdisetting. Byggelånsoppføling er ofte bruk i forbindelse med banklån.

Fuktkontroll av grunnmur, bad og vegger er et fagfelt Takst og Miljø har sin spisskompetanse.
Prøvetaking av sopp og muggforekomster og analyser.

I dag etterkommer også takstmannen det EU -direktiv som går på å energimerke alle bygninger og boliger. Takstmannen utfører energimerking sammen med befaringen takseringsoppdraget utføres.

 

"Takstmannen er allsidig, kunnskapsrik og aldri utlært"

 

MvH

 

Thomas B Vogt MNTF

Takstmann, bygningsingeniør og miljøkonsulent
Engineer-assessor and valuer

 

Etiske regler og regler for god takseringsskikk

Norges TakseringsForbunds og NITO Taksts etiske regler og regler for god takseringsskikk 

De etiske reglene er utarbeidet i samarbeid med NITO Takst og harmonisert mot gjeldende europeiske standarder.

............................................................................  
 1. Formål

  1.1 Formålet med etiske regler er å sikre at all taksering og beslektet virksomhet som utøves følger det som regler for god takseringsskikk fastsetter, utover norsk lovgivning, takseringsorganisasjonenes lover, vedtekter og instrukser.

  1.2 Reglene gjelder for medlemmer, takstmenn og fullmektiger godkjent av organisasjonene under utøvelsen av takstmannsyrket og beslektet virksomhet.

  1.3 Fellesbetegnelsen takstmann brukes i det etterfølgende for alle nevnt i pkt.

 2. Generell yrkesholdning

  2.1 Takstmannen skal kun påta seg oppdrag han/hun har kompetanse til å utføre.

  2.2 Takstmannen må ikke opptre på en måte som er uforenlig med gjeldende lover og yrkesmessige plikter eller som kan svekke tilliten til takseringsyrket.

  2.3 Når takstmannen utfører forskjellige typer tjenester overfor sin oppdragsgiver, må takstmannens uavhengighet og objektivitet vies særlig oppmerksomhet.

  2.4 Takstmannen skal opptre med respekt for, og samarbeidsvilje overfor, andre takstmenn.

  2.5 Takstmannen kan ikke være medlem av organisasjoner eller sammenslutninger hvis regelverk strider mot de prinsipper og regler som omfattes av takserings­organisasjonenes regelverk.

  2.6 Takstmannens redelighet og integritet skal være uomtvistelig, og slik at han/hun gjennom sin opptreden eller handlinger ikke bringer yrket eller organisasjonenes navn i miskreditt. 

   
 3. Integritet

  3.1 En takstmann kan være ”Uavhengig”, ”Ekstern” eller ”Intern”.

  3.2 Den Eksterne Takstmannen har ikke et ansettelsesforhold til sin oppdragsgiver og har heller ikke, verken direkte eller indirekte, via partnere, medeiere eller nær familie en vesentlig finansiell interesse i oppdragsgivers foretak, eller omvendt.

  3.3 En Uavhengig Takstmann er en Ekstern Takstmann som heller ikke har andre oppdrag som genererer honorar fra oppdragiver enn de oppdragene som er takseringsrelaterte. Dessuten har han heller ikke hatt slike oppdrag de siste 24 månedene. Takserings­oppdragene fra samme oppdragsgiver skal i denne perioden heller ikke overstige 20 % av den totale takseringsrelaterte omsetningen til takstmannen eller takseringsforetaket. Det kreves også at en Uavhengig Takstmann skal skriftlig vise eventuelle engasjement knyttet til objektet(ene) som takseres, til oppdragsgiver og til parter som på annen måte er knyttet til objektet(ene) de samme 24 månedene.

  3.4 Objektivitet og nøytralitet er overordnede faktorer i en Uavhengig Takstmanns utøvelse av yrket. Dersom det kan herske tvil om takstmannens habilitet, objektivitet eller nøytralitet, som igjen kan svekke tilliten til han/hennes utførelse av et oppdrag, skal takstmannen ikke påta seg oppdraget som Uavhengig Takstmann.

  3.5 En Uavhengig Takstmann må ikke delta i en takstforretning dersom han/hun direkte eller indirekte har egeninteresse i utfallet. Han/hun må heller ikke utføre oppdrag hvor han/hun er besvogret med eller så nær beslektet som søskenbarn med takstobjektets eier eller andre som har interesser i takstresultatet.

  3.6 En Intern Takstmann er en som ikke fyller kravene til verken å være ekstern eller uavhengig. Den interne takstmannen kan være tilnærmet heltids engasjert eller ansatt, men må like vel være uten vesentlige finansielle eller politiske interesser som ved å være deleier, direkte eller gjennom familie eller stiftelse, med over 5 % eierandel. Uansett må den Interne Takstmannen tilfredsstille bransjens faglig kvalifikasjonskrav.

  3.7 Dersom en annen eierandel enn 5 % kan forsvares som grensen for hva som vil kunne påvirke takstmannens objektivitet skal denne anføres og forklares i rapporten. I”eierandel” inngår i denne sammenheng også avtalt andel av avkastning, aksjeopsjoner og bonuser. Takstmannen regnes også som Intern Takstmann dersom han/hun besitter en offentlig posisjon hvor en tredjepart vil mene at det foreligger åpenbar interessekonflikt mellom det å besitte posisjonen og det aktuelle takseringsoppdraget.

  3.8 I alle sammenhenger skal takseringsrapporter angi om takstmannen har tatt oppdraget som Uavhengig, Ekstern eller Intern takstmann. Definisjonen av begrepet skal også angis irapporten.

  3.9 Den enkelte takstmann avgjør selv habilitetsspørsmålet, men dette kan i tvilstilfeller også forelegges oppdragsgiver og/eller takstorganisasjonen for avgjørelse.

  3.10 Takstmannen, medeiere i virksomheten og virksomhetens medarbeidere kan ikke motta gaver eller andre økonomiske fordeler fra oppdragsgiveren ut over vanlige oppmerk­somheter.

  3.11 Når det engasjeres mer enn en takstmann til et oppdrag gjelder disse kravene både individuelt og kollektivt.
 
 
4. Taushetsplikt – diskresjonsplikt
4.1 Rapporten tilknyttet et oppdrag er oppdragsgivers eiendom og skal behandles konfiden­sielt. Rapporter kan bare kopieres eller overleveres til andre enn oppdragsgiver, når det er uttrykkelig avtalt på forhånd, eller takstmannen blir pålagt dette ved lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov. Kopi til eget arkiv er tillatt.

4.2 Takstmannen har taushetsplikt om opplysninger takstmannen i oppdrags medfør får kjennskap til om andres forretningsmessige og private forhold. Unntatt fra taushetsplikten er opplysninger som er offentlig tilgjengelig og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur

4.3 Takstmannen skal ikke utnytte mottatt informasjon til å skaffe seg selv eller andre fordeler.

4.4 Takstmannen skal så langt det er mulig sikre at taushetsplikten også ivaretas av enhver person som er ansatt av eller engasjert av takstmannen i forbindelse med oppdraget.

4.5 Taushetsplikten er ikke tidsbegrenset og gjelder også dersom tilknytningen til organisasjonen opphører - frivillig eller tvungen. Taushetsplikt kan bare oppheves hvis takstmannen ved lov, forskrift eller vedtak truffet med hjemmel i lov blir pålagt å gi opplysninger om forholdene. 
5. Reklame og forhold til media 
5.1 All markedsføring og reklamering for den enkelte takstmann eller takstmannens foretak, skal i form og innhold være saklig og korrekt, og må ikke være uriktig, villedende eller illojal ovenfor andre takstmenn eller takstorganisasjoner.
 
5.2 Takstmannen må medvirke til å fremme objektiv informasjon om sitt yrke på en slik måte at dette kommer takseringsstanden og takstbrukerne til gode.
 
5.3 Takstmannen har ikke anledning til å markedsføre tjenester innenfor godkjenningsområder der takstmannen ikke har godkjennelse.
 
6. Forholdet til oppdragsgiver 
6.1 Takstmannen er ansvarlig for å utføre og fullføre de oppdrag han/hun påtar seg. Oppdragsgiver skal varsles dersom oppdraget ikke kan utføres innen den tid som er forutsatt og/eller innenfor de betingelser som er avtalt.
 
6.2 Takstmannen skal ikke inngå avtale om at honoraret skal være avhengig av takstresultatet. Takstmannen skal heller ikke benytte sin stilling eller sin virksomhet til begunstigelse i tillegg til et eller i stedet for avtalt honorar.
 
6.3 Honorarer bør utgjøre en godtgjørelse som står i forhold til oppdragets art, risiko, tidsforbruk, ansvar og faglige kvalifikasjoner.
 
6.4 Ved avregning plikter takstmannen, dersom oppdragsgiver ber om det, å opplyse om hvordan honoraret fremkommer, så som fremleggelse av timelister etc. Dette gjelder dersom honoraret ikke er avtalt på forhånd.
 
6.5 Takstmannen skal ikke innkreve eller avtale urimelige honorarer. Dersom uforutsette forhold ved et oppdrag fører til at honoraret vil bli vesentlig høyere enn antatt, skal oppdragsgiver underrettes om dette og om årsaken til økningen. 
7. Overtredelser 
7.1 En takstmann kan ikke yte andre takseringsorganisasjoner eller organisasjoner som på annen måte driver i konkurranse med egen organisasjon faglig bistand, med mindre det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra organisasjonen en er medlem av.
 
7.2 Brudd på de etiske regler, instrukser eller god takstmannsskikk kan få disiplinære følger. Alvorlige eller gjentatte brudd kan medføre suspensjon eller eksklusjon. I forbrukersaker kan forbrukeren avgi skriftlig klage til Reklamasjonsnemnda for takstmenn, som er et tvisteløsningsorgan driftet av Norges TakseringsForbund og NITO Takst i samarbeid med Forbrukerrådet. Nemndas avgjørelser er rådgivende. Andre klager kan rettes til takserings­organisasjonene.
 
7.3 Takstorganisasjonene har ulike prosedyrer for behandling av etiske saker. Begge organisasjoner kan behandle saker som bringes inn for den respektive organisasjon, eller saker som allerede er behandlet i Reklamasjonsnemnda. Organisasjonen utfører en selvstendig behandling av sakene, samt at den gjør vedtak som meddeles den innklagede og klager.

Hvor jobber vi

 

Følg Takst og Miljø på sin arbeidsdag. De blå markørene viser områder og adresser vi har utført oppdrag og takster de siste 2 uker.

 

Kartet viser hvor Takst og Miljø er, har vært og skal de neste 2 ukene.

Vi ønsker å kjenne ditt område best. Ta kontakt for mer informasjon.

Tjenesten startet 17.03.12
Vis større kart

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV