Tips

Hva er miljøkonsulent?

Miljøkonsulent er et nytt felt som spesialiserer seg på å bistå huseiere og bedrifter tilpasser seg den grønne økonomi. Ettersom økonomien beveger seg mot et grønnere segment, er det er vanskelig å definere hva som "grønn" er.

Miljøkonsulenten kan bistå og legg om drift og utvikling i deres bedrift.

Miljøkonsulenten bistår i prosjekterings fase og kan være med på byggefasen. Det er en dynamisk stilling som kan tilpasset vært enkelt prosjekt.

Hva er takst?

Er markedsverdien på eiendommen beregnet på takst dagen med vurdering av beliggenhet, størrelse, vedlikehold, og evt. heftelser, bruksrettigheter, utidsmessighet m.m. Denne verdien settes på grunnlag av vår lokalkunnskap hvor vi vurderer mulighet for omsetning i forhold til det markedet er villige til å betale. I en takst blir også låneverdien på eiendommen fastsatt.

Hva er energimerkesystemet?

Energimerkesystemet er grunnlaget for å gjennomføre energimerking av boliger og yrkesbygg. Energimerkesystemet består av beregningskjerne, pre-prosessor og attestgenerator. I tillegg har systemet en database med ferdige energiattester og energiattester under arbeid.

http://www.bygningsenergidirektivet.no/Global/Fotoarkiv/Energimerking/5x5bakgrunn.jpg

Obligatorisk energimerking av boliger og bygninger
Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut ha en energiattest. Energiattesten består av et energimerke som viser bygningens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Målet er å øke bevisstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Les om karakterene i energimerket.

Energimerkingen skjer på internett ved at du legger inn opplysninger om boligen eller yrkesbygget i en selvangivelse. Energiattest for yrkesbygg skal lages av en ekspert.

Energimerkeordningen er hjemlet i energiloven. Forskriften som regulerer energimerkeordningen for boliger og bygninger og de tilhørende ordningene for energivurdering av tekniske anlegg i bygninger trer i kraft 1. januar 2010.Forskriften er hjemlet i energiloven.

Hva er Karakterskalaen i energimerket?

Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren går fra A til G, og er basert på beregnet levert energi. Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt fargerangering fra rødt til grønt, og rangerer boligen eller bygningen etter hvilket oppvarmingssystem som er installert.

Det er ingen sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmingskarakteren, slik at en bygning med høy beregnet energibruk og tilhørende dårlig energikarakter, kan få en god oppvarmingskarakter f.eks. med et biobasert oppvarmingssystem. Omvendt kan et lavenergibygg få en god energikarakter, mens oppvarmingskarakteren vil bli dårlig dersom bygget kun har elektrisk oppvarming.

Hva er Energikarakteren?

Energikarakteren er et resultat av beregnet levert energi til boligen eller bygningen. Hvordan beregningen skjer er fastsatt i standarden NS 3031. Tabellen nedenfor viser sammenhengen mellom beregnet levert energi pr. kvadratmeter og energikarakter for de ulike bygningskategoriene.

Hva er Oppvarmingskarakteren?

Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt rangering fra rødt til grønt. Oppvarmingskarakteren gis etter en beregning, basert på de systemene som er installert for oppvarming av rom og tappevann i boligen/bygningen. Grønt er beste karakter og gis der boligen eller bygningen har systemer hvor en kan bruke en høy andel av andre energivarer enn elektrisitet, olje eller gass, mens bruk av kun fossilt brensel og direkte bruk av elektrisitet gir rød karakter. Karakteren er uavhengig av energibehovet i bygningen og av energikarakteren

Hva er en tilstandsrapport?

En detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden på eiendommen og kan leveres med eller uten kostnadsoverslag på forbedringer. Dette gir grunnlag for en teknisk verdi som gjenspeiler verdien ved nybygging med samme standard, inkludert fradrag for slitasje og normal bruk\ alder.

Hva er en tilstandsanalyse?

En tilstandsanalyse er en grundig undersøkelse av bygningens/eiendommens tekniske og vedlikeholdsmessige stand. Konklusjonen formuleres i en tilstandsrapport. Basert på innhold og utførelse som er regulert i NS 3424

Hva er Selgerens opplysningsplikt?

Selger har plikt til å gi opplysninger til kjøper om alle viktige forhold ved eiendommen som han selv kjenner eller må kjenne til. Dette er opplysninger som kjøper har grunn til å regne med å få. For eksempel skal det opplyses om at det har vært vannlekkasje/fukt i kjeller, dersom dette ikke er fullt utbedret. Også informasjon om dårlig vanntrykk, eller offentlige eller private planer i nabolaget som selgeren kjenner til, faller inn under opplysningsplikten. Dersom selger unnlater å opplyse om negative omstendigheter ved eiendommen, kan dette utgjøre en mangel.

De opplysningene selger gir om eiendommen skal være korrekte. Det hjelper ikke at selger gir opplysninger i god tro, dersom det viser seg i ettertid at opplysningene er feil. Selger hefter ikke bare for egne opplysninger, men også for opplysninger gitt av eiendomsmegler eller opplysninger i takst, tilstandsrapport osv. Opplysningene må imidlertid ha noe å si for kjøperen. Dersom opplysningene ikke har noen betydning for kjøpet, dvs. avtalens innhold og prisen, vil de neppe bli regnet som en mangel.

Eiendommen skal ha det tilbehøret som normalt følger med, for eksempel fast utstyr som ovner, antenneanlegg, fast kjøkkeninnredning og ellers det som måtte være avtalt. Dersom du lurer på om for eksempel garderobeskap følger med, spør megleren/selgeren. Be om å få svaret skriftlig, før du legger inn bud på eiendommen.

Hvilke rettigheter har jeg?

Dersom kjøperen oppdager mangler etter overtakelsen, kan han gjøre en rekke mangelskrav gjeldende. Kjøperen kan for eksempel kreve at mangelen rettes, hvis det skjer uten urimelig kostnad eller ulempe for selgeren. Selgeren har også rett til å få utbedret mangelen selv, dersom det skjer uten urimelig ulempe for kjøperen. Dersom selgeren ikke har fått anledning til å forsøke å utbedre mangelen selv, kan kjøperens krav mot selgeren falle bort. Dersom det er snakk om akutte feil og mangler, for eksempel at et vannrør står og spruter, kan derimot kjøper alltid utbedre mangelen direkte selv.

Hva er Boligsalgsrapport?

Boligsalgsrapporten er et nytt produkt som vi tror vil bli dominerende ved omsetning av boligeiendommer. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert ved sin gjennomgang av takstobjektet, og den tar dessuten spesielt sikte på å beskrive de forholdene som, etter takstmannens skjønn, har betydning ved eierskifte.

Boligsalgsrapporten har ett nytt element som takstbransjen ikke har benyttet i sine rapporter tidligere, nemlig levetidsbetraktninger. Det er viktig at huseiere, både kjøpere og selgere, får en klar forståelse for at en brukt bolig ikke kan tilfredsstille kravene til en helt ny bolig. Det er derfor utarbeidet en tabell på generell basis med "normallevetid" for viktige bygningsdeler. I denne tabellen er normal levetid angitt som høyeste og laveste forventet teknisk levetid. Rapporten har fått meget god omtale av Forbrukerrådet og Norges Eiendomsmeglerforbund. Disse har vært høringsorganer i utviklingen av produktet.

Boligsalgsrapporten er basert på et helt nytt dataprogram, og kan bare leveres av takstmenn som har fått den nødvendige opplæring. Boligsalgsrapporten tar utgangspunkt i en Bygningsteknisk gjennomgang, men det vil etter hvert bli utarbeidet tilleggsmoduler som f.eks:

 • Arealmåling
 • Verditakst/Teknisk verdi
 • Inneklima
 • Offentlige påbud
 • El-takst
Hva er formålet med en tilstandsanalyse?

Formålet med en tilstandsanalyse er å gi en best mulig oversikt over bygningens tilstand. Tilstandsanalyse kan benyttes som grunnlag ved verdivurdering, og er særlig aktuell ved kjøp og salg av eiendommer/boliger.

Den kan også danne grunnlag for utbedringer, ombygginger/moderniseringer og til vurdering i enkeltskade hvor det har oppstått tvist eller i forbindelse med forsikringsvurdering. Rapporten brukes også i forbindelse med overtagelse, ferdigbefaring, reklamasjon, garanti, samt ved inngåelse og avslutning av leieavtaler. Utvendig tilstandsanalyse omfatter tak, fasader, synlige del av grunnmur, vinduer, dører og utvendige tekniske installasjoner. Innvendig tilstandsanalyse omfatter alle flater (tak, vegger, gulv, dører og vinduer), samt tekniske installasjoner Rapporten gir også ett flott grunnlag for planlegging av vedlikehold og utarbeidelse av vedlikeholdsbudsjett både på kort- og lang sikt

Hva er Bruksareal BRA?

Bruksareal BRA er bruttoareal (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Boenhetens totale bruksareal. Samlet BRA er P-rom + S-rom

Hva er P-ROM?

P-ROM er bruksareal av primærdelen. P-ROM måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. En samling primære rom (P-ROM) utgjør bygningens primærdel.

Hva er S-ROM

Det resterende areal kalles S-rom. S-rom er bruksareal av sekundærdelen. En samling sekundære rom (S-ROM) utgjør bygningens sekundærdel. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører S-rom.

Hvorfor takst?

Vi flytter oftere, eier mer enn tidligere og lånefinansierer i større grad. Livssituasjon og behov skifter oftere,- og det er naturlig å tilpasse seg. Man vil vite hva man disponerer- omsetning av eiendommer skjer stadig oftere- finansiering og refinansiering baserer seg på ferske takster (maksimalt 6 mnd).

Arv og overdragelse bør også ha ny takst som grunnlag.

Hvilke fordeler gir Miljøfyrtårn?
 • Tilpasset verktøy for miljøledelse: Gode miljørutiner på viktige områder som bl.a. avfallshåndtering, energibruk og innkjøp.
 • Miljøeffektiv drift: Høyere verdiskapning gjennom mindre miljøbelastning (mindre avfall, lavere energiforbruk, reduksjon av utslipp osv) og reduserte driftskostnader.
 • Tydelig og dokumentert miljøinnsats: Konkurransefordel og kvalifikasjonskrav i stadig flere anbudsrunder.
 • Markedsføring: Mulighet for å benytte Miljøfyrtårn logo i markedsføringen av virksomheten.
 • Oppfyllelse av lovpålagte krav: f.eks. Regnskapslovens og Miljøinformasjonslovens krav.
 • Godt grunnlag: Godt utgangspunkt for andre typer sertifisering som ISO 14001 og EMAS.
Hvor lang tid tar det fra begynnelse til sertifisering?

Dette er helt individuelt. Det tar for de som har et godt utgangspunkt ca 2-3 mnd mens en som har et dårlig utgangspunkt kan ta en 4-6mnd.

Når resertifisering vi oss?

Sertifiserte virksomheter skal resertifiseres hvert tredje år.

Hvordan blir man miljøsertifisert?

Slik gjør vi det: steg for steg

Fase 1. Forberedelsesfasen:
1.1 Oppstartsmøte mellom BEDRIFTEN og TAKST OG MILJØ På møtet går man igjennom hva som skal til for å bli en Miljøfyrtårnsbedrift. Her belyses hvilke bransjekrav som må være oppfylt. Det kartlegges hvor man skal ha fokus. Det er viktig at linjene i det totale Miljøarbeidet til bedriften har forankring i ledelsen.

1.2 Miljøkonsulenten registrerer at firmaet har startet på prosessen til Miljøfyrtårn i Norge. Bedriften vil etter hvert få tilgang på miljøfyrtårn sine sider med egen login og passord.

Fase 2: Kartlegging og gjennomføring
2.1 En person for hver butikk bør få hovedansvaret for å følge opp sertifiserningsarbeidet.

2.2. Alle ansatte må informeres om arbeidet. Vi ønsker at de ansatte som vil være direkte berørt bør være involvert i sertifiseringsarbeidet. Punktene ovenfor bør være gjennomført før konsulenten har sitt møte med bedriften.

Besøk/ Oppstart /Presentasjon:
Miljøkonsulenten skal ha et oppstartmøte i hver enkelt butikk\ bedrift. Miljøkonsulenten informerer, motiverer og starter slik at kartleggingen kan starte.

Kartlegging:
Miljøkonsulenten blir vist rundt i butikken/firmaet for å kartlegge det fysiske miljøet .
Bedriften skal sammen med konsulenten kartlegge dagens situasjon på områdene: internkontroll/ HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, og transport. De ansatte får ansvar for å føre oversikt over Energiforbruket og avfallsmengden. Basert på denne miljøanalysen utarbeides en handlingsplan med tiltak som må iverksettes for å oppfylle det generelle bransjekravet, og ett eller flere relevante bransjekrav.

Tidsramme
Kartleggingsprosessen og veien til å oppfylle bransjekravene varer vanligvis mellom 2-6 måneder. Kartlegging og konsulentrapportering fra TAKST OG MILJØ danner grunnlaget for å bli Miljøfyrtårn. Når bedriften innfrir kravene og har gjennomført de nødvendige tiltakene, er butikken klar for å sertifiseres. Konsulenten oversender miljøanalysen og gir beskjed til sertifisøren når virksomheten er klar for sertifisering.

Fase 3: Sertifisering:
Sertifisøren avtaler med virksomheten når sertifisering skal skje. Det tildeles en logo og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år.

Fase 4: Oppfølging og Resertifisering
Miljøfyrtårnansvarlig i hver enkelt bedrift skal følge opp Miljøfyrtårnarbeidet i sin virksomhet. Sertifiserte virksomheter skal innen 1. april fremme årlig miljørapport med handlingsplan til Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Hvem kan sertifiseres?

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning til bruk på virksomhetsnivå. Som et prinsipp skal helevirksomheter sertifiseres. Dersom ikke hele virksomheten er sertifisert, skal det spesifiseres hva som er sertifisert, og hva som er unntatt sertifisering. Sertifiser er ansvarlig for at dette fremkommer på sertifikatet.

Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller størrelse. Imidlertid vil Stiftelsen Miljøfyrtårn normalt ikke godta bedrifter som ikke har ansatte. Miljøfyrtårns bransjekrav er først og fremst utviklet med tanke på små og mellomstore bedrifter (SMB) i det private næringsliv (opp til ca. 100 ansatte) og på offentlige virksomheter. Men Miljøfyrtårn er også egnet til bruk i større bedrifter med enklere miljøutfordringer. Store virksomheter med komplekse miljøutfordringer anbefales ISO 14001 sertifisering og/eller EMAS registrering. I enkelte bransjer er også Svanen et alternativ.

Dersom Miljøfyrtårn skal nyttes i større virksomheter og komplekse organisasjoner, skal dette gjøres etter følgende prinsipper:

 • I større virksomheter med selvstendige driftsenheter utstedes normalt ett sertifikat pr. driftsenhet.
 • I tilfeller der en virksomhet har driftsenheter i flere kommuner, skal det som et minimum være en sertifisering per kommune. Alternativt deles virksomheten opp i flere sertifiseringer.

I særlige tilfeller og etter forhåndsavtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn kan dette prinsipp fravikes. Hensiktsmessighetsvurderinger og bedriftens ønske vil bli vektet i slike vurderinger.

Hva er miljøfyrtårn?

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Våre målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Våre partnere er konsulenter, sertifiserer, kommuner, fylkeskommuner, stat og næringslivsorganisasjoner.

Slik klager du på takstmannen?

Klagenemnda for takstmenn behandler klager på en takstmanns arbeid og opptreden i forbindelse med takseringsoppdrag knyttet til boliger og fritidshus. Behandler i utgangspunktet bare saker hvor forbruker på forhånd har reklamert skriftlig til takstmannen uten at tvisten er løst.

Hvilke dokumenter får jeg ved takseringer?
 • Oppdatert grunnboksblad.
 • Tinglyst skjøte.
 • Tinglyst festekontrakt.
 • Tinglyst målebrev/kart eller delingsforretning.
 • Forsikringsbevis.
 • Oppgave over offentlige avgifter.
 • Oppgave over evt. festeavgift.
 • Opplysninger om reguleringsforhold.
 • Tegninger og situasjonskart.
 • Ved taksering av eierseksjoner bør også komplett oppdelingsbegjæring foreligge.
 • Tilstand: Ønskes det en grundigere undersøkelse av boligens tekniske tilstand, anbefales det å ta en boligsalgs/tilstands- rapport.
Hva er formålet med en tilstandsanalyse ?

Formålet med en tilstandsanalyse er å gi en best mulig oversikt over bygningens tilstand. Tilstandsanalyse kan benyttes som grunnlag ved verdivurdering, og er særlig aktuell ved kjøp og salg av eiendommer/boliger. Den kan også danne grunnlag for utbedringer, ombygginger/moderniseringer og til vurdering i enkeltskade hvor det har oppstått tvist eller i forbindelse med forsikringsvurdering. Rapporten brukes også i forbindelse med overtagelse, ferdigbefaring, reklamasjon, garanti, samt ved inngåelse og avslutning av leieavtaler. Utvendig tilstandsanalyse omfatter tak, fasader, synlige del av grunnmur, vinduer, dører og utvendige tekniske installasjoner. Innvendig tilstandsanalyse omfatter alle flater (tak, vegger, gulv, dører og vinduer), samt tekniske installasjoner Rapporten gir også ett flott grunnlag for planlegging av vedlikehold og utarbeidelse av vedlikeholdsbudsjett både

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV