Energimerking av bygg og næring

Som ett ledd i Eu direktivet om ett totale forbruk på 20% til energi til bygninger. Ble det i 2010 innført krav om energiattest for alle bygg som leies ut eller selges og alle nye bygg og næringsbygg over 1000 m². Formålet med ordningen er å sette fokus på bygningers energibruk og å bidra til redusert energiforbruk. Som følge av EUs bygningsenergi direktiv fra 2003 ble energimerkeforskriften vedtatt 2009 med ikrafttredelse 1. januar 2010. Plikten skulle for eiere av boliger og bygninger gjelde fra 1. juli 2010, mens den for næringsbygg  først inntraff 1. januar 2012.

Vi utfører energimerking av alle typer bygg. Takst og Miljø ser til at dere får mest ut av deres energioppføling og at bygget leverer tilfredsstillende.

Ring eller ta kontakt med oss for en fastpris på deres energimerking.

TLF: 90524720

Epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Energimerking av næringsbygg og vurdering av tekniske anlegg skal bidra til økt kunnskap og oppmerksomhet omkring energibruk i bygninger. Bygningseiere og leietakere vil få en bedre oversikt over energieffektiviteten i et bygg. Dette vil også kunne bidra til at tiltak for en mer effektiv energibruk settes i verk.

Formålet med innføringen av kravet til energimerking er å bidra til å sikre informasjon til markedet om bygningers energitilstand og mulighetene for forbedring, for derigjennom å skape større interesse for konkrete energieffektiviseringstiltak. Bygninger står for nesten 38 % av all energiforbruk i Norge og energimerking er et av flere konkrete tiltak for å redusere og effektivisere energibruken. Samtidig ønsker man å bruke energimerkingen til å sette energi på dagsorden i eiendomsmarkedet i håp om at energimerke vil gi en riktigere verdsetting av boliger og bygninger når disse selges eller leies ut. Ved innføring av energiattest vil informasjon om et byggs energiforbruk være lettere tilgjengelig for en kjøper eller leietaker. Det kan være mye penger å spare ved å kjøpe eller leie et energieffektivt bygg fremfor et bygg med høyt energiforbruk.

Kjøpere og selgere av boliger og næringsbygg bør etterspørre energiattest fra selger, utleier eller megler. Energiattesten består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Karakterene er uavhengig av hverandre. Energikarakteren og oppvarmingskarakteren er basert på normalisert bruk og normalisert klima.

Energikarakteren er vist på en skala fra A til G der A representerer laveste behov for energi. Karakteren A vil vanligvis være forbeholdt passivhus eller lavenergibygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og /eller har særlig effektive varmesystemer. En bygning bygget etter gjeldende byggeforskrifter vil vanligvis få karakteren C.

Oppvarmingskarakteren er vist på en skala fra grønn til rød. Karakteren sier noe om hvor stor andel av oppvarmingsbehovet i bygget som dekkes av annet enn elektrisitet, olje eller gass, der liten andel av disse gir best karakter, grønn.

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV